Algemene Voorwaarden GoFast Scheveningen

 

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A.: GFS: GoFast Scheveningen
B. Klant: de (rechts)persoon met wie GFS een overeenkomst heeft gesloten
C. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan het evenement
D. Evenement: dienst (bijvoorbeeld Rib varen), arrangement, die GFS in opdracht van de Klant uitvoert of organiseert
E. Offerte: schriftelijke (ook per email) of telefonische aanbieding voor het uitvoeren
van een evenement.
F. Partner: Rechtspersoon, niet GFS, die de uitvoering van (een deel van) het
evenement voor haar rekening neemt.
G. Overeenkomst: Verbintenis tussen Klant en GFS die door goedkeuring/akkoord van een door GFS geleverde offerte tot stand komt.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die door GFS
worden gesloten of onderhandeld.
2.2 Klant en deelnemer aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het
aangaan van / door het deelnemen aan een door GFS georganiseerd evenement.
2.3 Als er door GFS niet om naleving van de voorwaarden wordt gevraagd, betekent het niet dat de voorwaarden niet van toepassing zijn ,of dat GFS hert recht verliest om naleving van de voorwaarden te verlangen.
2.4 Andere algemene voorwaarden, bijv. die van de Klant, of wijzigingen op deze
voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst als dit schriftelijk is opgenomen in de overeenkomst.
2.5 Het mogelijk niet van toepassing (laten) zijn van deze Algemene
Voorwaarden (een deel van)  laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Inhoud en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Een overeenkomst met GFS komt tot stand na een schriftelijke of telefonische offerte die de klant schriftelijk dient te bevestigen.       3.2 GFS heeft het recht om meerdere klanten tegelijkertijd te laten deelnemen aan een zelfde evenement.                                                          3.3 GFS  heeft het recht te bepalen welke boten en materialen worden ingezet, ondanks eventuele toezeggingen. Klant heeft geen recht op reclame wanneer een toegezegde boot of toegezegd materiaal niet beschikbaar blijkt te zijn.
3.4 Klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke
omstandigheden van de deelnemers aan GFS te melden als deze van invloed zijn op het goed verlopen van het evenement. Dit geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
Artikel 4 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant
4.1 GFS zal een uiterste inspanning doen het evenement tot een groot succes te maken.
Indien een onderdeel van het evenement niet conform verwachting, wordt nagekomen is GFS voor deze tekortkoming niet aansprakelijk, tenzij deze tekortkoming aan haar valt toe te rekenen. GFS is nooit aansprakelijk indien;
A de tekortkoming in de nakoming aan de klant of een deelnemer is toe te rekenen
B de tekortkoming in de nakoming redelijkerwijs niet kon worden voorzien of worden
voorkomen en toe te rekenen is aan een derde of aan een partner.
C de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
4.2 GFS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder geheel of gedeeltelijk
verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van
haar handelen of nalaten tenzij er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet.
4.3 GFS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder geheel of gedeeltelijk
verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van
het handelen of nalaten van Partners.

Artikel 5 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Deelnemer
5.1 Iedere Deelnemer neemt op eigen risico deel aan het evenement.
5.2 GFS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder geheel of gedeeltelijk
verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van
haar handelen of nalaten ,tenzij er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet
5.3 GFS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder geheel of gedeeltelijk
verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van
het handelen of nalaten van Partners.
5.4 GFS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een verergering van bestaand
letsel. De deelnemer verplicht zich, voordat hij aan het evenement deelneemt,
eventuele lichamelijke problemen, beperkingen of risico’s voor aanvang van het
evenement te melden. Daarnaast bevestigt de deelnemer door aan het evenement
deel te nemen, dat hij kennis heeft genomen van, heeft geïnformeerd naar de risico’s, instructies en voorwaarden.

Artikel 6 Vrijwaring
De Klant vrijwaart GFS en haar Partner, alsmede haar werknemers en eventueel ingeschakelde hulppersonen, voor alle aanspraken door derden, inclusief deelnemers, welke op enigerlei wijze verband houden met het evenement.

Artikel 7 Verplichtingen van de Deelnemer
7.1 De Deelnemer is verplicht de instructies en aanwijzingen welke hij of zij krijgt van
GFS en/of de Partner direct en volledig op te volgen.
7.2 De Deelnemer is verplicht de situatie omtrent zijn/haar gezondheid en lichamelijke
toestand naar waarheid te vermelden voor aanvang van het evenement.
7.3 Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van
een zwemdiploma.
Artikel 8 Uitsluiting van deelname
8.1 GFS of haar Partner heeft het recht een deelnemer van deelname uit te sluiten indien deze:
– opgedragen regels niet naleeft
– zich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert
– zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt

– moedwillig  schade veroorzaakt aan materialen en/ of inventaris, andere
deelnemers en/ of hun persoonlijke bezittingen;
– in kennelijk staat van dronkenschap en/of drugsgebruik is
8.2 Bij een uitsluiting op basis van artikel 9.1 wordt geen vergoeding toegekend of
restitutie verleend.

Artikel 9 Tarieven en prijzen
9.1 Op verzoek van de klant brengt GFS offerte uit voor een in overleg tot stand
gekomen evenement, inclusief alle bijkomende kosten.
9.2 In de tarieven en prijzen zijn inbegrepen:
– Pont, – sluis- en havengelden
– Transportkosten, tenzij apart vermeld in de offerte
– De kosten van een opvarendenverzekering
– Het gebruik van beschermende materialen zoals reddingsvesten en brillen

Artikel 10 Klachten
Klachten van de Klant of de Deelnemer, betreffende GFS zowel door georganiseerde
evenementen en/ of door GFS opgestelde facturen, dienen binnen acht werkdagen
na het evenement door GFS te worden ontvangen.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid
ten gevolge waarvan de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of
verhinderd, voor zover deze omstandigheid door GFS niet vermeden kan worden en
zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen
voor haar rekening moet komen.
11.2 In geval van overmacht, waardoor GFS niet in staat is de overeenkomst na
te komen is GFS gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst,
het zij de uitvoering van de Overeenkomst of opdracht voor de duur
van de verhindering op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder
dat GFS in dat geval tot enig schadevergoeding of boete gehouden is.
11.3 Indien GFS haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen,
is de Klant de daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd.

Artikel 12 Geschillen
12.1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst aangegaan met is het
Nederlandse Recht van toepassing.
12.2 Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg
op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht,
wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.
12.3 Het in de leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de Klant in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter
als bevoegd zou aanwijzen.

Artikel 13 Privacy
13.1 GFS respecteert de privacy van alle deelnemers en zorgt ervoor dat de
persoonlijke informatie die de deelnemer haar verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. GFS zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het
evenement.
13.2 GFS houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens een
evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.